Blyzkist

Blyzkist to projekt w ramach programu publicznego, towarzyszącego tegorocznej edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. Przygotowując się do otwarcia nowego budynku na placu Defilad, ostatecznego domu Muzeum, zwracamy się do publiczności rosyjsko- białorusko- i ukraińskojęzycznej mieszkającej w Polsce – czyli publiczności, która jest daleko od swojego domu.

Nazwa Blyzkist (z ukraińskiego „bliskość”) odnosi się do wspólnoty, do bycia razem, fizycznie i emocjonalnie. Czym jest ta wspólnota, kto do niej przynależy? Czy wszyscy jesteśmy jej częścią, bez względu na podziały klasowe, bariery językowe czy orientację seksualną?

W czasach, kiedy musimy pamiętać o trzymaniu bezpiecznego odstępu od innej osoby „bliskość” nabywa nowego znaczenia. Trzymamy się razem, chociaż na odległość. W kontekście ostatnich wydarzeń w polskim i międzynarodowym polu politycznym potrzeba łączenia się, jednoczenia w solidarności, trosce i wzajemnym wsparciu jest wyjątkowo silna. 

***

UA

Близькість - це проект в рамках публічного програму, який буде супроводжувати цьогорічне видання фестивалю «Варшава в Будові». Готуючись до відкриття нового будинку на площі Дефіляд, кінцевої зупинки музея, ми звертаємось до українсько-, білорусько- і російсько мовної публічності, котра мішка в Польщі - тобто публічності, якa є далеко від свого власного дому.

       Назва близькість відносить нас до спільності, перебування разом, фізично та емоційно. Чим є та спільнота, хто до неї відноситься? Чи ми всі належимо до неї, не дивлячись на класові поділи, мовні бар’єри або сексуальну орієнтацію?

 У часи коли ми повинні пам’ятати, щоб триматися на відстані від іншої людини, «близькість» набуває особливого значення.  Ми тримаємось разом, хоча б на відстані.  В контексті останніх подій у польському та глобальному суспільному просторі необхідність у солідарності, турботі та взаємодопомозі є надзвичайно важливою. 

***

RUS

Blyzkist – это проект в рамках публичной программы 12-го фестиваля “WARSZAWA W BUDOWIE”. Приготавливаясь к открытию нового здания на площади Дефилад, окончательного дома Музея, мы обращаемся к русско-, белорусско- и украинскоговорящей публике проживающей в Польше – то есть публике, которая находится далеко от своего собственного дома. 

Название Blyzkist (в переводе с украинского “близость”) отсылает нас к сообществу, к существованию вместе, физически и эмоционально. Чем является это сообщество, кто к нему принадлежит? Все ли мы являемся его частью, несмотря на классовые разделения, языковые барьеры или сексуальную ориентацию? 

Во времена, когда мы должны помнить о придерживании безопасного расстояния от другого человека “близость” приобретает новое значение. Мы держимся вместе, но на расстоянии. В контексте последних событий в польском и мировом публичном пространстве мы считаем исключительно важной потребность в объединении, солидарности, заботе и взаимоподдержке.

Uczestniczki i uczestnicy